Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Kortfattat gäller följande

Som bostadsrättshavare ansvarar du för lägenhetens hela inre underhåll, det som finns i din lägenhet. Brf Verktum ansvarar för underhållet av fasaden, taket och det som finns utanför lägenheten. Du äger en andel i föreningen och inte själva lägenheten i sig. Men du har däremot full förfoganderätt till lägenheten. Du måste söka tillstånd av styrelsen för att få göra större renoveringar och renoveringar i badrum eller kök.

Som hyresgäst måste du vårda din lägenhet, men Brf Verktum står för de större underhållen. Om något skadas i lägenheten, måste du berätta det för oss så snart som möjligt. Du får måla, tapetsera och göra annat på egen bekostnad så att lägenheten blir som du vill. Men renoverar du själv, ska det vara professionellt gjort och inte vara för extrema färger. Vad som är för extremt är självklart en bedömningsfråga, kontakta styrelsen om du är osäker. Du får inte ändra planlösning, ta bort väggar eller ändra på fast inredning, så som skåpen i köket. Du måste söka tillstånd för att få hyra ut i andra hand.


Stycket nedan är ett utdrag ifrån föreningens stadgar.

35 § Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: 

 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt 
 • Icke bärande innerväggar
 • Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, gångjärn, handtag, i bostadsrättslagen, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning 
 • Till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, 

handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr

 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • Lister, foder och stuckaturer
 • Elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning 
 • Elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren bostadsrättslagen försett lägenheten med
 • Eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
 • Varmvattenberedare 
 • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
 • Brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:

 • Till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin
 • Golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås 
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • Kranar och avstängningsventiler 
 • Ventilationsfläkt
 • Elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • Vitvaror
 • Köksfläkt
 • Rensning av vattenlås
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler; i fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

36 § Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand- och vattenledningsskador 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

38 § Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

39 § Felanmälan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

41 § Vanvård

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

42 § Tillbyggnad

Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera dessa anordningar.

43 § Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion.
 2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.