Föreningsstämma 11 juni 18:00

posted in: Verktumsnytt | 0

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 för Brf Verktum 

Brf Verktum kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma Tid: 11 juni kl 18:00 

Plats: Flatås kyrka vid Flatås torg 

Dagordning 

 1. Öppnande 
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  • a. Proposition gällande stadgeändring. (Se sid 2.) 
  • b. Motion gällande numrering av förråd (Se sid 2.) 
 18. Övriga ärenden (ej beslutsgrundande information) 
  • Information om gemensam el
 19. Avslutande

Årsredovisningen kommer att läggas upp på vår hemsida ”brfverktum.se”.  Bifogar fullmakt att skriva på om man själv inte har möjlighet att närvara och önskar företrädas av någon annan.

Proposition från styrelsen till stämman 11 juni 2024 

Styrelsen föreslår att 47§ i stadgarna skrivs om enligt nedan.  

47§ Andrahandsuthyrning  

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande  endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen  ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska  pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har  beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra  samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.  

Föreningen har rätt att ta ut en avgift 4 430 kr per år av den som hyr ut i andra hand. byts ut till :  

47§ Andrahandsuthyrning  

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande  endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen  ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska  pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har  beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra  samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.  

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till  högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den  högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse  under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som  upplåter sin lägenhet i andra hand  

Motion till årsstämman 2024 

Det saknas ordning på källarförråden. De är inte i nummerordning och vissa lägenheter har sitt  förråd långt ifrån lägenheten, medan andra har fått sina i närheten.  

Jag önskar att man gör om så att de kommer i nummerordning och att de finns i närheten av  lägenheten. 

Shamiram Demir  

Svar: Styrelsen håller med motionären om att det är olyckligt att förråden inte är i nummerordning  och att en del boende har längre till sina förråd än andra.  

Att idag ändra så att de kommer i nummerordning är en mycket svår uppgift logistiskt, men kan  vara möjlig att genomföra i samband med stamrenoveringen som kommer att innebära att förråden  tillfälligt behöver tömmas.  

Då förråden är placerade i dubbla gångar på några ställen i fastigheten och att det i nuläget endast  finns 11 st placerade mellan uppgång 8 och 14 är det inte möjligt för alla boende att ha närhet till  sitt förråd. Detta gäller framför allt boende i uppgång 10, men även i uppgång 12.  

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen på avslag av motionen.

Ombud och fullmakt för ombud

Hämta blanketten för detta här: Ombud – Fullmakt